關閉

Th?ng tin khác b?ng ti?ng Anh »

TRONG D?CH THU?T, TíNH CHíNH XáC V? CùNG QUAN TR?NG

C? v?n ?áng tin c?y v? cung c?p gi?i pháp b?n ??a hóa

V? chúng t?i


Trong h?n 20 n?m qua, EC Innovations ?? tr? thành c?u n?i giao ti?p cho nhi?u c?ng ty ?a qu?c gia hàng ??u. Ngày nay, EC Innovations ?? phát tri?n 3 tr? s? khu v?c (B?c Kinh, Budapest và Chicago), 11 v?n phòng v? tinh ? nh?ng ??a ?i?m chi?n l??c và h?n 5.000 chuyên viên ng?n ng?, h? tr? toàn b? quá trình b?n ??a hóa sang h?n 60 ng?n ng? và ? 260 khu v?c.

V?i gi?i pháp T? ??ng hóa Quy trình B?n ??a hóa (Localization Process Automation, LPA), cùng n?ng l?c, kinh nghi?m, chuyên m?n và d?ch v? t?n tam c?a chúng t?i, EC Innovations s? giúp quy khách hàng gia nh?p th? tr??ng toàn c?u th?t hi?u qu?.

satisfaction

99% s? hài lòng

c?a khách hàng

qualified

Ng??i h?c ng?n ng? h?c

language

H? tr? Ng?n ng? 60+

global

Top 50 Toàn c?u

 
Y?u t? t?o nên s? khác bi?t c?a ECI

Cam k?t b?o ??m ch?t l??ng

Ch?t l??ng ??nh ngh?a v?n hóa c?a chúng t?i. Do ?ó, EC Innovations ?? tri?n khai H? th?ng Qu?n ly Ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ISO 9001 & ISO 17100, cùng v?i Ch??ng trình Khen th??ng & Ki?m ??nh Chuyên viên Ng?n ng? ??c quy?n, ???c ?ánh giá cao mà m?i chuyên viên ng?n ng? c?a chúng t?i ??u ph?i ?áp ?ng ???c. Các ph??ng pháp ???c ki?m ch?ng, c?ng ngh? tan ti?n và tiêu chu?n cao v? ch?t l??ng là nh?ng ?i?u giúp chúng t?i tr? nên khác bi?t so v?i các ??i th? c?nh tranh. Nh? có d?ch v? ??t ch?t l??ng v??t tr?i, chúng t?i ?? thi?t l?p ???c m?i quan h? h?p tác v?i nhi?u c?ng ty hàng ??u th? gi?i, có m?t trong danh sách Fortune 500, nh? Siemens, Rockwell Automation, GE, SAP, Info, Hewlett Packard Enterprise, Waters, Agilent Technologies, c?ng nh? các "ng?i sao m?i n?i" nh? EA, Gameloft và Games Workshop.

Cam k?t v?i nhan viên

T?i EC Innovations, nhan s? là ngu?n s?c m?nh l?n nh?t và là l?i th? c?nh tranh b?n v?ng nh?t c?a chúng t?i. V?i v? th? là c?ng ty toàn c?u, chúng t?i chiêu m? nhan tài trên kh?p th? gi?i. Nhan viên c?a EC Innovations có n?n t?ng giáo d?c, chuyên m?n và v?n kinh nghi?m sau r?ng. T?t c? nh?ng l?i th? này giúp chúng t?i xay d?ng m?t ??i ng? xu?t s?c. Chúng t?i cam k?t h? tr? m?i nhan viên phát tri?n, trau d?i và mài gi?a b?n s?c, cá tính c?ng nh? ph?m ch?t c?a chính mình. Nh? ?ó, EC Innovations t? hào là c?ng ty có t? l? th?i vi?c t??ng ??i th?p trong ngành. ??i ng? t?n tam c?a chúng t?i s? ph?c v? quy khách hàng lau dài và liên t?c nang cao ch?t l??ng d?ch v?. ?ó c?ng chính là ly do mà cho ??n nay, nhi?u khách hàng ?? g?n bó v?i chúng t?i ???c 10 ??n 15 n?m.

Theo d?i s? hài lòng khách hàng

Là nhà cung c?p gi?i pháp ng?n ng? hàng ??u, EC Innovations ???c khách hàng tín nhi?m b?i nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng cao. Trong g?n hai th?p k? qua, chúng t?i ?? và ?ang là ??i tác chi?n l??c, dài h?n v? d?ch v? ng?n ng? c?a kh?ng ít c?ng ty có tên trong danh sách Global 1000. T? l? gi? chan khách hàng VIP c?a chúng t?i ??t ??n 100% khi ?ánh giá trong su?t qu?ng th?i gian 20 n?m. Y?u t? thúc ??y t?ng tr??ng l?n nh?t c?a c?ng ty chính là nh? các khách hàng hi?n t?i gi?i thi?u chúng t?i v?i ??i tác kinh doanh c?a h?.

C?ng ngh? d? s? d?ng, theo m? ?un

EC Innovations r?t chú tr?ng ??n vi?c phát tri?n và s? d?ng các gi?i pháp ??i m?i. C?ng ngh? n?i b? và c?ng ngh? làm vi?c tr?c ti?p v?i khách hàng c?a chúng t?i ?? gi?m thi?u c?ng s?c qu?n ly các d? án b?n ??a hóa b?ng cách t? ??ng hóa nhi?u c?ng vi?c th? c?ng khác, t? ?ó giúp ti?t ki?m ?áng k? chi phí và th?i gian. C?ng ngh? c?a chúng t?i ???c phát tri?n theo m? ?un, trái ng??c v?i d?ng "m?t ki?u dùng cho t?t c?" và ???c áp d?ng ?? ?áp ?ng nhu c?u c? th? c?a t?ng khách hàng.

??n v? kinh doanh ngành chuyên bi?t

EC Innovations có 8 ??n v? Kinh doanh (Division). M?i ??n v? kinh doanh ph?c v? cho m?t ngành chuyên bi?t. Các chuyên viên ng?n ng?, chuyên viên sáng t?o n?i dung qu?ng cáo và qu?n ly d? án c?a m?t ??n v? kinh doanh ??u có kinh nghi?m th?c ti?n và ki?n th?c v? ngành d?c c?a mình. Chúng t?i cung c?p d?ch v? d?ch thu?t và b?n ??a hóa ? 8 ngành sau:

 • Khoa h?c ??i s?ng?
 • CNTT & Ph?n m?m
 • Trò ch?i
 • Ngan hàng & Tài chính
 • T? ??ng hóa S?n xu?t
 • Du l?ch & Khách s?n
 • ?i?n t? & Vi?n th?ng
 • Giáo d?c & ?ào t?o Tr?c tuy?n

 
Nhóm d?ch thu?t c?a chúng t?i ch? y?u là nh?ng ng??i b?n ??a s? d?ng ng?n ng? ?ích và ??m nh?n các vai trò sau:

 • Chuyên gia v? l?nh v?c c? th? (Subject-matter experts, SME):V?i kinh nghi?m và ki?n th?c tích l?y ???c v? ngành ngh? có liên quan, các Chuyên gia v? l?nh v?c c? th? c?a chúng t?i h? tr? c?ng ?o?n d?ch và duy trì h? th?ng thu?t ng?, c?ng nh? gi?i ?áp các th?c m?c v? k? thu?t c?a chuyên viên d?ch.
 • Chuyên viên d?ch ???c ki?m ??nh:Các chuyên viên d?ch c?a chúng t?i ph?i tr?i qua quá trình ?ánh giá d?a trên Báo cáo Ch?t l??ng D?ch thu?t (Translation Quality Report, TQR) và chúng t?i lu?n c? g?ng h?t s?c ?? giao c?ng vi?c liên quan ??n cùng m?t dòng s?n ph?m c?a cùng m?t khách hàng cho chuyên viên d?ch.
 • Chuyên viên hi?u ?ính giàu kinh nghi?m:V?i kinh nghi?m d?ch thu?t ?? ???c ki?m ch?ng trong nhi?u n?m, các chuyên viên hi?u ?ính c?a chúng t?i có th? s? d?ng thành th?o c?ng c? D?ch thu?t có Máy tính H? tr? trên n?n t?ng ?ám may c?a chúng t?i ?? ?ánh giá và ch?nh s?a t?c th?i, nh?m cung c?p th?ng tin xác nh?n và ph?n h?i trong th?i gian s?m nh?t có th?.
 • Chuyên viên ??c ki?m ch?t ch?:V?i ki?n th?c n?n v? ngành ngh? có liên quan, h? ?óng vai trò nh? nh?ng ng??i dùng cu?i, ?ánh giá b?n d?ch b?ng con m?t khách quan và kh?ng tham kh?o n?i dung g?c.
 • Chuyên viên ?ánh giá ??m B?o Ch?t l??ng (Quality Assurance, QA):??i ng? Chuyên viên ?ánh giá ??m b?o Ch?t l??ng c?a chúng t?i s? l?y m?u t? 10% ??n 20% trong t?ng kh?i l??ng d?ch ?? xác minh ch?t l??ng m?t cách ??c l?p và xác ??nh nh?ng v?n ?? ti?m ?n v? ch?t l??ng.
 • Chuyên viên ?ánh giá trong n??c ho?c c?a bên th? ba:Th??ng do khách hàng yêu c?u ?? ??m b?o h?n n?a ch?t l??ng d?ch.
 • Tr??ng nhóm ng?n ng? trong n??c:Ph?i h?p ch?t ch? v?i nhóm tuy?n d?ng và qu?n ly chuyên viên d?ch c?a chúng t?i ?? xay d?ng m?t ??i ng? chuyên viên d?ch chuyên bi?t và phù h?p v?i t?ng khách hàng.
 • Nhóm DTP ?a ng?n ng?:??m b?o tài li?u ?? d?ch tuan th? các yêu c?u và s?n sàng ?? xu?t b?n ? ??nh d?ng thích h?p.

Ch?ng nh?n


ISO17100:2015
 

ISO13485:2016
 

ISO9001:2015
 

SAP PartnerEdge?
 

Các c?ng ngh? ??i m?i (LPA TBMS) giúp hi?n th?c hóa kh? n?ng giao tr? liên t?c

Chúng t?i liên t?c hoàn thi?n h? th?ng LPA TBMS c?a mình trong h?n 15 n?m qua ?? b?t k?p các xu h??ng kinh doanh và ?áp ?ng nhu c?u v? s? tuan th? c?a khách hàng. C?ng ngh? ??c quy?n c?a chúng t?i cho phép t? ??ng hóa quy trình cho các c?ng ?o?n chuy?n n?i dung, chu?n b? t?p tin, báo giá t?c thì, duy trì tài nguyên ng?n ng?, ?ánh giá KPI, khai thác d? li?u ?? ra quy?t ??nh, t?o báo cáo ch?t l??ng d?ch thu?t cùng nhi?u c?ng ?o?n khác. ?i?u này cho phép chúng t?i rút ng?n th?i gian quay vòng, gi?m b?t chi phí mà kh?ng làm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng và bi?n y t??ng giao tr? liên t?c thành m?t gi?i pháp có th? th?c hi?n ???c. H?y tham kh?o LPA TBMS ?? bi?t thêm th?ng tin.

Các d?ch v? c?a chúng t?i


 • D?ch Tài li?u
 • B?n ??a hóa Trang web và Ph?n m?m
 • B?n ??a hóa Ph?n m?m Giáo trình và N?i dung ?a ph??ng ti?n
 • Ch? b?n ?i?n t?
 • Thi?t k? & Ki?m th? B?n ??a hóa
 • D?ch v? T? v?n B?n ??a hóa S?n ph?m
 • Phiên d?ch
 • D?ch thu?t sáng t?o
 • D?ch máy và Hi?u ?ính B?n d?ch máy

Nh?ng l?i khen t?ng


| Terms of Use |
老k棋牌官网下载安装 期如意期货配资靠谱吗 重庆福彩欢乐生肖上市公告 秒速时时彩平台开户 什么股票下午大跌 5分彩骗局 7乐彩*规则 海南体彩4 1规律图 河南快3和值大小 青海体彩11选5一定牛 加拿大28输得一无所有